Categorías
Biblia

Ibhayibheli Elingcwe lesiZulu

Kungabe ufuna iBhayibheli labantu abakuluma iSiZulu na?

Thokozela lelihumusho leBhayibheli Elingcwele eliyisiZulu.

Ukufunda iBhayibheli kuhlanza umphefumulo wakho. Manje usungakwazi ukulidownloda mahhala kwi-mobile device yakho ulifunde nomaphi, noma nini. Sikunika iapp okulula ukuyifunda, enamagama amakhulu nelihleleke ngokuhle ukudwetjwa. Ungalidownloda ulifunde offline uma usulidownlodile, akudingekile ukulumeka kwi-internet.

Downloda iBhayibheli Elingcwele ngesiZulu ocingweni lwakho! Funda leliBhayibheli elibhalwe kahle, eledlulele kumahumusho abantu abangamaZulu.

Abangaphezulu kwezigidi eziwu 12 abasikhuluma ngokwemdabu base Mzansi Afrika, eSwazini, eLesotho, eMalawi nase Mozambique manje sebangakwazi ukuthola iBhayibheli Elingcwele ngesiZulu.

ibhayibheli-elingcwele-lesizulu-10

IBhayibheli liyizwi likaNkulunkulu laphakade. Incwadi Engcwele iwumthombo weciniso lonke. Liyincwadi emangalisayo nenogcozi ongayifunda. Yidownlode manje ocingweni lwakho!

IBhayibheli ngesiZulu linezincwadi eziwu 39 kwi Testamente Eliza last (Ugenesise, U-Eksodusi, Ulevitikusi, Unumeri, Uduteronomi, Ujoshuwa, Abahluleli, Uruthe, 1 Usamuweli, 2 Usamuweli, 1 Amakhosi, 2 Amakhosi, 1 Izikronike, 2 Izikronike, U-Ezra, Unehemiya, U-Esteri, Ujobe, Amahubo, Izaga, Umshumayeli, Isihlabelelo Sezihlabelelo, U-Isaya, Ujeremiya, Isililo, Uhezekeli, Udaniyeli, Uhoseya, Ujoweli, U-Amose, U-Obadiya, Ujona, Umika, Unahume, Uhabakuki, Uzefaniya, Uhagayi, Uzakariya, Umalaki) nezincwadi eziwu 27 kwiTestamente Elisha (Ngokukamathewu, Ngokukamarku, Ngokukaluka, Ngokukajohane, Izenzo, Kwabaseroma, 1 Kwabasekorinte, 2 Kwabasekorinte, Kwabasegalathiya, Kwabase-Efesu, Kwabasefilipi, Kwabasekolose, 1 Kwabasethesalonika, 2 Kwabasethesalonika, 1 Kuthimothewu, 2 Kuthimothewu, Kuthithu, Kufilemoni, Kumaheberu, Ekajakobe, 1 Kapetru, 2 Kapetru, 1 Kajohane, 2 Kajohane, 3 Kajohane, Ekajuda, Isambulo)

Downloda iBhayibheli lethu lesiZulu, ihumusho lesiZulu leBhayibheli Elingcwele eselitholakala ocingweni lwakho!

https://play.google.com/store/apps/details?id=ibhayibheli.elingcwele.lesizulu